Rocznik Politologiczny
Political Science Annual (ISSN 1731-4526)

Wprowadzenie - Introduction

Inicjatorką powołania „Roczników Politologicznych” była Agnieszka Kasińska-Metryka z ówczesnego Instytutu Nauk Politycznych na Wydziale Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzy­skiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pierwszy tom Rocznika został wydany w 2003 r. Zakres tematyczny Roczników koncentruje się na:

 • polityce regionalnej i samorządzie terytorialnym,
 • studiach europejskich i stosunkach międzynarodowych,
 • bezpieczeństwie wewnętrznym i międzynarodowym
 • marketingu politycznym i przywództwie politycznym,
 • teorii polityki, państwa i prawa,
 • myśli politycznej,
 • historii politycznej.

Oprócz opracowań w Roczniku publikowane są również materiały źródłowe oraz artykuły recen­zyjne i sprawozdania. Materiały publikowane są przede wszystkim w języku polskim oraz w języku angielskim.
Podstawową wersją „Rocznika Politologicznego” jest wersja drukowana. Rocznik wydawany jest raz do roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.W skład Redakcji „Rocznika Politologicznego” wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa (dawniej Instytutu Nauk Politycznych) Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Nieprzerwanie od 2003 r. redaktorem naukowym Rocznika jest Agnieszka Kasińska-Metryka. W latach 2012-2013 współredaktorką czasopisma była Urszula Wasińska. Od tomu 11 z 2015 r. funkcję redaktorów naczelnych pełnią Agnieszka Kasińska-Metryka i Radosław Kubicki.

Zapraszamy politologów, socjologów, historyków i prawników do publikowania swoich artykułów na łamach „Rocznika Politologicznego”.

“Political Science Annual” was established on the initiative of Agnieszka Kasińska-Metryka, research fellow and lecturer at the then Institute of Political Science, a unit of the Faculty of Management and Administration at the Świętokrzyska Academy of Jan Kochanowski in Kielce. The inaugural volume of the “Annual” was published in 2003. As a peer-reviewed scientific periodic, the “Annual” covers all areas of Political Science and related disciplines, focusing on:

 • regional policy and local government;
 • European studies and international relations;
 • internal and international security;
 • political marketing and political leadership;
 • political theory, theory of law and state;
 • political thought;
 • political history.

Apart from theoretical, empirical and methodological papers, the “Political Science Annual” welcomes source materials, review articles and reports. Polish and English are the primary languages of publication. Printed edition, published by the Jan Kochanowski University Press is the basic version of the “Annual”.

The Editorial Board is consisted of research fellows and lecturers from the Institute of International and Security Policy (former Institute of Political Science) at The Jan Kochanowski University in Kielce.

Agnieszka Kasińska-Metryka holds the position of Scientific Editor of the “Annual” continuingly form 2003. Urszula Wasińska was Co-editor over the period 2012-2013. Beginning with the release of “Annual’s” Volume 11 in 2015, the function of the Editor-in-Chief is practiced by Agnieszka Kasińska-Metryka and Radosław Kubicki.

We are pleased to extend our invitation for political scientists, historians and legal scholars to publish research articles in “Political Science Annual”.